dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhi Liang Ji

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
8EEJing-Xian Zhang, Wei-Juan Huang, Jing-Hua Zeng, Wen-Hui Huang, Yi Wang, Rui Zhao, Bu-Cong Han, Qing-Feng Liu, Yu Zong Chen, Zhi Liang Ji: DITOP: drug-induced toxicity related protein database. Bioinformatics 23(13): 1710-1712 (2007)
7EEJin-Rui Xu, Jing-Xian Zhang, Bu-Cong Han, Liang Liang, Zhi Liang Ji: CytoSVM: an advanced server for identification of cytokine-receptor interactions. Nucleic Acids Research 35(Web-Server-Issue): 538-542 (2007)
2006
6EEYu-Peng Wang, Liang Liang, Bu-Cong Han, Yu Quan, Xiao Wang, Tao Tao, Zhi Liang Ji: GEPS: the Gene Expression Pattern Scanner. Nucleic Acids Research 34(Web-Server-Issue): 492-497 (2006)
2003
5 Zhi Liang Ji, X. Chen, C. J. Zheng, L. X. Yao, L. Y. Han, W. K. Yeo, P. C. Chung, H. S. Puy, Y. T. Tay, A. Muhammad, Yu Zong Chen: KDBI: Kinetic Data of Bio-molecular Interactions database. Nucleic Acids Research 31(1): 255-257 (2003)
4 C. Z. Cai, L. Y. Han, Zhi Liang Ji, X. Chen, Yu Zong Chen: SVM-Prot: web-based support vector machine software for functional classification of a protein from its primary sequence. Nucleic Acids Research 31(13): 3692-3697 (2003)
2002
3 Li Zhi Sun, Zhi Liang Ji, Xin Chen, J. F. Wang, Yu Zong Chen: ADME-AP: a database of ADME associated proteins. Bioinformatics 18(12): 1699-1700 (2002)
2EEX. Chen, Zhi Liang Ji, D. G. Zhi, Yu Zong Chen: CLiBE: A Database of Computed Ligand Binding Energy for Ligand-receptor Complexes. Computers & Chemistry 26(6): 661-666 (2002)
1 X. Chen, Zhi Liang Ji, Yu Zong Chen: TTD: Therapeutic Target Database. Nucleic Acids Research 30(1): 412-415 (2002)

Coauthor Index

1C. Z. Cai [4]
2X. Chen [1] [2] [4] [5]
3Xin Chen [3]
4Yu Zong Chen [1] [2] [3] [4] [5] [8]
5P. C. Chung [5]
6Bu-Cong Han [6] [7] [8]
7L. Y. Han [4] [5]
8Wei-Juan Huang [8]
9Wen-Hui Huang [8]
10Liang Liang [6] [7]
11Qing-Feng Liu [8]
12A. Muhammad [5]
13H. S. Puy [5]
14Yu Quan [6]
15Li Zhi Sun [3]
16Tao Tao [6]
17Y. T. Tay [5]
18J. F. Wang [3]
19Xiao Wang [6]
20Yi Wang [8]
21Yu-Peng Wang [6]
22Jin-Rui Xu [7]
23L. X. Yao [5]
24W. K. Yeo [5]
25Jing-Hua Zeng [8]
26Jing-Xian Zhang [7] [8]
27Rui Zhao [8]
28C. J. Zheng [5]
29D. G. Zhi [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)