dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Wenyun Ji

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2002
7EEZengping Tian, Hongjun Lu, Wenyun Ji, Aoying Zhou, Zhong Tian: yn n-gram-based approach for detecting approximately duplicate database records. Int. J. on Digital Libraries 3(4): 325-331 (2002)
2001
6EEWeiwei Sun, Weibin Shi, Bole Shi, Wenyun Ji, Yijun Yu: A self-adaptive scheduling algorithm of on-demand broadcasts. MSWiM 2001: 139-146
5EEAoying Zhou, Hongjun Lu, Shihui Zheng, Yuqi Liang, Long Zhang, Wenyun Ji, Zengping Tian: VXMLR: A Visual XML-Relational Database System. VLDB 2001: 719-720
4EEYuqi Liang, Aoying Zhou, Shihui Zheng, Long Zhang, Wenyun Ji: Enhancing XML Data Processing in Relational System with Indices. WAIM 2001: 168-178
2000
3EEYonghui Wu, Wenyun Ji, Aoying Zhou: Implementation and Proof for Normalization Design of Object-Oriented Data Schemes. TOOLS (36) 2000: 220-229
2EEGuohua Liu, Wenyun Ji, Zijun Chen: A Graph-Theoretic Approach for Recognizing the User Interpretation without Conflicts. TOOLS (36) 2000: 291-298
1EEWenyun Ji, Liang Zhang, Wen Jin: Optimizing Classifiers by Genetic Algorithms. Web-Age Information Management 2000: 455-460

Coauthor Index

1Zijun Chen [2]
2Wen Jin [1]
3Yuqi Liang [4] [5]
4Guohua Liu [2]
5Hongjun Lu [5] [7]
6Baile Shi (Bole Shi) [6]
7Weibin Shi [6]
8Weiwei Sun [6]
9Zengping Tian [5] [7]
10Zhong Tian [7]
11Yonghui Wu [3]
12Yijun Yu [6]
13Liang Zhang [1]
14Long Zhang [4] [5]
15Shihui Zheng [4] [5]
16Aoying Zhou [3] [4] [5] [7]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)