dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Shuiwang Ji

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
10EEShuiwang Ji, Jieping Ye: A unified framework for generalized Linear Discriminant Analysis. CVPR 2008
9EELiang Sun, Shuiwang Ji, Jieping Ye: A least squares formulation for canonical correlation analysis. ICML 2008: 1024-1031
8EEJianhui Chen, Shuiwang Ji, Betul Ceran, Qi Li, Mingrui Wu, Jieping Ye: Learning subspace kernels for classification. KDD 2008: 106-114
7EEShuiwang Ji, Lei Tang, Shipeng Yu, Jieping Ye: Extracting shared subspace for multi-label classification. KDD 2008: 381-389
6EELiang Sun, Shuiwang Ji, Jieping Ye: Hypergraph spectral learning for multi-label classification. KDD 2008: 668-676
5EEShuiwang Ji, Liang Sun, Rong Jin, Jieping Ye: Multi-label Multiple Kernel Learning. NIPS 2008: 777-784
4EEShuiwang Ji, Liang Sun, Rong Jin, Sudhir Kumar, Jieping Ye: Automated annotation of Drosophila gene expression patterns using a controlled vocabulary. Bioinformatics 24(17): 1881-1888 (2008)
3EEShuiwang Ji, Jieping Ye: Kernel Uncorrelated and Regularized Discriminant Analysis: A Theoretical and Computational Study. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 20(10): 1311-1321 (2008)
2007
2EEJieping Ye, Jianhui Chen, Shuiwang Ji: Discriminant kernel and regularization parameter learning via semidefinite programming. ICML 2007: 1095-1102
1EEJieping Ye, Shuiwang Ji, Jianhui Chen: Learning the kernel matrix in discriminant analysis via quadratically constrained quadratic programming. KDD 2007: 854-863

Coauthor Index

1Betul Ceran [8]
2Jianhui Chen [1] [2] [8]
3Rong Jin [4] [5]
4Sudhir Kumar [4]
5Qi Li [8]
6Liang Sun [4] [5] [6] [9]
7Lei Tang [7]
8Mingrui Wu [8]
9Jieping Ye [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
10Shipeng Yu [7]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)