dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Haixing Ji

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
4EEYuebin Bai, Haixing Ji, Qingmian Han, Jun Huang, Zhiyuan Zhang: Towards a service-oriented Middleware Enabling Context Awareness for Smart Environment. IJAHUC 4(1): 24-35 (2009)
2007
3EEYuebin Bai, Haixing Ji, Qingmian Han, Jun Huang, Depei Qian: MidCASE : A Service Oriented Middleware Enabling Context Awareness for Smart Environment. MUE 2007: 946-951
2EEYuebin Bai, Haixing Ji, Huabin Lu, Chao Li, Qi Zou, Peng Lv: Design of the Middleware Enabling Context Awareness and Energy Optimizing for Smart Environment. NBiS 2007: 177-186
2006
1EEJinghao Li, Yuebin Bai, Haixing Ji, Jihong Ma, Yong Tian, Depei Qian: POWER: Planning and Deployment Platform for Wireless Sensor Networks. GCC Workshops 2006: 432-436

Coauthor Index

1Yuebin Bai [1] [2] [3] [4]
2Qingmian Han [3] [4]
3Jun Huang [3] [4]
4Chao Li [2]
5Jinghao Li [1]
6Huabin Lu [2]
7Peng Lv [2]
8Jihong Ma [1]
9Depei Qian [1] [3]
10Yong Tian [1]
11Zhiyuan Zhang [4]
12Qi Zou [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)