dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiaofang Huang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
1EELicheng Wang, Zhenfu Cao, Shihui Zheng, Xiaofang Huang, Yixian Yang: Transitive Signatures from Braid Groups. INDOCRYPT 2007: 183-196

Coauthor Index

1Zhenfu Cao [1]
2Licheng Wang [1]
3Yixian Yang [1]
4Shihui Zheng [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)