dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jianhuan Huang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2004
1EEHui Zhu, Jiafeng Liu, Xianglong Tang, Jianhuan Huang: Training Multilayer Perceptron with Multiple Classifier Systems. ISNN (1) 2004: 894-899

Coauthor Index

1Jiafeng Liu [1]
2Xianglong Tang [1]
3Hui Zhu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)