dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Chun-Hong Huang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
7EEYi-Chun Liao, Chun-Hong Huang: Automatic Video Segmentation and Story-Based Authoring in E-Learning. JSW 4(2): 140-146 (2009)
2008
6EEJason C. Hung, Chun-Hong Huang, Yi-Chun Liao, Nick C. Tang, Ta-Jen Chen: Exemplar-based Image Inpainting base on Structure Construction. JSW 3(8): 57-64 (2008)
2006
5EEChun-Hong Huang, Hui-Huang Hsu, Timothy K. Shih, Rong-Chi Chang: A VR-based hyper interaction platform. Winter Simulation Conference 2006: 576-582
2005
4EEHsuan-Pu Chang, Wen-Chih Chang, Yun-Long Sie, Nigel H. Lin, Chun-Hong Huang, Timothy K. Shih, Qun Jin: Ubiquitous Learning on Pocket SCORM. EUC Workshops 2005: 171-179
3EESu-Li Chin, Chun-Hong Huang, Chia-Tong Tang, Jason C. Hung: An Application Based on Spatial-Relationship to Basketball Defensive Strategies. EUC Workshops 2005: 180-188
2004
2EEChing-Sheng Wang, Jia-Fu Chen, Lun-Ping Hung, Chun-Hong Huang: Efficient Indexing and Retrieval Scheme for VRML Database. ICDCS Workshops 2004: 130-135
1 Timothy K. Shih, Ching-Sheng Wang, Yuan-Kai Chiu, Yi-Tsou Hsin, Chun-Hong Huang: On automatic actions retrieval of martial arts. ICME 2004: 281-284

Coauthor Index

1Hsuan-Pu Chang [4]
2Rong-Chi Chang [5]
3Wen-Chih Chang [4]
4Jia-Fu Chen [2]
5Ta-Jen Chen [6]
6Su-Li Chin [3]
7Yuan-Kai Chiu [1]
8Yi-Tsou Hsin [1]
9Hui-Huang Hsu [5]
10Jason C. Hung [3] [6]
11Lun-Ping Hung [2]
12Qun Jin [4]
13Yi-Chun Liao [6] [7]
14Nigel H. Lin [4]
15Timothy K. Shih [1] [4] [5]
16Yun-Long Sie [4]
17Chia-Tong Tang [3]
18Nick C. Tang [6]
19Ching-Sheng Wang [1] [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)