dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhengbing Hu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEYejiang Zhang, Zhitang Li, Zhengbing Hu, Hao Tu, Huaiqing Lin: A P2P E-commerce Related Network Security Issue: P2P Worm. ISECS 2008: 114-117
1EEKai Du, Zhengbing Hu, Huaimin Wang, Yingwen Chen, Shuqiang Yang, Zhijian Yuan: Reliability Design for Large Scale Data Warehouses. JCP 3(10): 78-85 (2008)

Coauthor Index

1Yingwen Chen [1]
2Kai Du [1]
3Zhitang Li [2]
4Huaiqing Lin [2]
5Hao Tu [2]
6Huaimin Wang [1]
7Shuqiang Yang [1]
8Zhijian Yuan [1]
9Yejiang Zhang [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)