dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jinlong Hu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEDi Pang, Jinlong Hu, Jihua Zhou, Jinglin Shi, Eryk Dutkiewicz: An Uplink Resource Allocation Scheme for SDMA-Based IEEE 802.16 MIMO-OFDMA Systems. GLOBECOM 2008: 5223-5227
1EEXin Jin, Jihua Zhou, Jinlong Hu, Jinglin Shi, Yi Sun, Eryk Dutkiewicz: An Efficient Downlink Data Mapping Algorithm for IEEE802.16e OFDMA Systems. GLOBECOM 2008: 5233-5237

Coauthor Index

1Eryk Dutkiewicz [1] [2]
2Xin Jin [1]
3Di Pang [2]
4Jinglin Shi [1] [2]
5Yi Sun [1]
6Jihua Zhou [1] [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)