dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Fangyu Hu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
3 Dan Xu, Fangyu Hu, Qian Wang: Approximate Optimal ower Allocation Scheme for Wireless Ad hoc Networks in Rayleigh Fading Channels. Ad Hoc & Sensor Wireless Networks 3(1): 35-54 (2007)
2005
2EEDan Xu, Fangyu Hu, Qian Wang, Zhisheng Niu: A Low-Complexity Power Allocation Scheme for Distributed Wireless Links in Rayleigh Fading Channels with Capacity Optimization. MSN 2005: 518-527
1EEDan Xu, Fangyu Hu, Zhisheng Niu: An Efficient Power Allocation Scheme for Ad Hoc Networks in Shadowing Fading Channels. MSN 2005: 538-547

Coauthor Index

1Zhisheng Niu [1] [2]
2Qian Wang [2] [3]
3Dan Xu [1] [2] [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)