dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhiguang Guan

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2005
1EEMingxing Lin, Yongrui Zhao, Zhiguang Guan, Fenghua Ding, Qingxin Xu, Xiaohua Wang: Binocular 3D Reconstruction Based on Neural Network. ISNN (2) 2005: 765-771

Coauthor Index

1Fenghua Ding [1]
2Mingxing Lin [1]
3Xiaohua Wang [1]
4Qingxin Xu [1]
5Yongrui Zhao [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)