dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhuojun Gu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
1EEChenghong Zhang, Songran Liu, Zhengchuan Xu, Zhuojun Gu, Xiaoling Wang: Knowledge Representation and Query Process Based-on Semantic Web Technologies. SNPD 2008: 943-948

Coauthor Index

1Songran Liu [1]
2Xiaoling Wang [1]
3Zhengchuan Xu [1]
4Chenghong Zhang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)