dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Daniel Lihui Gu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2002
2EEJiejun Kong, Haiyun Luo, Kaixin Xu, Daniel Lihui Gu, Mario Gerla, Songwu Lu: Adaptive security for multilevel ad hoc networks. Wireless Communications and Mobile Computing 2(5): 533-547 (2002)
2001
1EEXiaoyan Hong, Taek Jin Kwon, Mario Gerla, Daniel Lihui Gu, Guangyu Pei: A Mobility Framework for Ad Hoc Wireless Networks. Mobile Data Management 2001: 185-196

Coauthor Index

1Mario Gerla [1] [2]
2Xiaoyan Hong [1]
3Jiejun Kong [2]
4Taek Jin Kwon [1]
5Songwu Lu [2]
6Haiyun Luo [2]
7Guangyu Pei [1]
8Kaixin Xu [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)