dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yili Gong

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
9EEYingchun Lei, Wen Zhang, Yili Gong, Huyin Zhang: MEANS: A Micro-thrEad Architecture for Network Server. PDP 2008: 38-42
2006
8EEYili Gong, Yongqiang Xiong, Qian Zhang, Zhensheng Zhang, Wenjie Wang, Zhiwei Xu: Anycast Routing in Delay Tolerant Networks. GLOBECOM 2006
7EEHong Liu, Wei Li, Xiaoning Wang, Yili Gong, Tian Luo: A Service-Oriented Virtual Machine for Grid Applications. PDCAT 2006: 525-530
2005
6EEYili Gong, Wei Li, Yuzhong Sun, Zhiwei Xu: A C/S and P2P Hybrid Resource Discovery Framework in Grid Environments. ICPP 2005: 261-268
2004
5EEYuzhong Sun, Haiyan Yu, JiPing Cai, Li Zha, Yili Gong: Managing Service-Oriented Grids: Experiences from VEGA System Software. NPC 2004: 83-91
2003
4EEHao Wang, Zhiwei Xu, Yili Gong, Wei Li: Agora: Grid Community in Vega Grid. GCC (1) 2003: 685-691
3EEFangpeng Dong, Yili Gong, Wei Li, Zhiwei Xu: Layered Resource Representation in Grid Environment: An Example from VEGA Grid. International Conference on Computational Science 2003: 1133-1142
2EEYili Gong, Fangpeng Dong, Wei Li, Zhiwei Xu: VEGA Infrastructure for Resource Discovery in Grids. J. Comput. Sci. Technol. 18(4): 413-422 (2003)
1EEYingchun Lei, Yili Gong, Song Zhang, Guojie Li: Research on Scheduling Algorithms in Web Cluster Servers. J. Comput. Sci. Technol. 18(6): 703-716 (2003)

Coauthor Index

1JiPing Cai [5]
2Fangpeng Dong [2] [3]
3Yingchun Lei [1] [9]
4Guojie Li [1]
5Wei Li [2] [3] [4] [6] [7]
6Hong Liu [7]
7Tian Luo [7]
8Yuzhong Sun [5] [6]
9Hao Wang [4]
10Wenjie Wang [8]
11Xiaoning Wang [7]
12Yongqiang Xiong [8]
13Zhiwei Xu [2] [3] [4] [6] [8]
14Haiyan Yu [5]
15Li Zha [5]
16Huyin Zhang [9]
17Qian Zhang [8]
18Song Zhang [1]
19Wen Zhang [9]
20Zhensheng Zhang [8]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)