dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yizhi Gao

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
1EEYizhi Gao, Jin Wang, Xin Chen, Daqing Zhang, Xiaokang Yang, Jia Wang: Object Geometry Based Error Resilient Video Coding. ICIP 2006: 789-792

Coauthor Index

1Xin Chen [1]
2Jia Wang [1]
3Jin Wang [1]
4Xiaokang Yang [1]
5Daqing Zhang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)