dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Lujun Fang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
1EEJian Hu, Lujun Fang, Yang Cao, Hua-Jun Zeng, Hua Li, Qiang Yang, Zheng Chen: Enhancing text clustering by leveraging Wikipedia semantics. SIGIR 2008: 179-186

Coauthor Index

1Yang Cao [1]
2Zheng Chen [1]
3Jian Hu [1]
4Hua Li [1]
5Qiang Yang [1]
6Hua-Jun Zeng [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)