dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiaozhong Fan

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
4EEJiangde Yu, Xiaozhong Fan: Metadata Extraction from Chinese Research Papers Based on Conditional Random Fields. FSKD (1) 2007: 497-501
3EEKeliang Jia, Kang Chen, Xiaozhong Fan, Yu Zhang: Chinese Question Classification Based on Ensemble Learning. SNPD (3) 2007: 342-347
2005
2EEZhengtao Yu, Xiaozhong Fan, Lirong Song, Jianyi Guo: The Research on Query Expansion for Chinese Question Answering System. FSKD (1) 2005: 571-579
2004
1EEHongqiao Li, Changning Huang, Jianfeng Gao, Xiaozhong Fan: The Use of SVM for Chinese New Word Identification. IJCNLP 2004: 723-732

Coauthor Index

1Kang Chen [3]
2Jianfeng Gao [1]
3Jianyi Guo [2]
4Changning Huang [1]
5Keliang Jia [3]
6Hongqiao Li [1]
7Lirong Song [2]
8Jiangde Yu [4]
9Zhengtao Yu [2]
10Yu Zhang [3]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)