dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Guochuang Fan

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

1998
1EERuqian Lu, Zhi Jin, Lin Liu, Guochuang Fan, Gang Chen, Xiaojin Xun, Sheng Wang: OSNET - A Language for Domain Modeling. TOOLS (27) 1998: 83-

Coauthor Index

1Gang Chen [1]
2Zhi Jin [1]
3Lin Liu [1]
4Ruqian Lu [1]
5Sheng Wang [1]
6Xiaojin Xun [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)