dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Fei Duan

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEFei Duan, Jiwei Jiao, Yucai Wang, Ying Zhang, Binwei Mi, Jinpeng Li, Jian Zhu, Yuelin Wang: A Novel X-Axis Tuning Fork Gyroscope with "8 Vertical Springs-Proofmass" Structure on (111)-Silicon CoRR abs/0802.3038: (2008)
2007
1EEFei Duan, Jiwei Jiao, Yucai Wang: Impact of Thermal Behavior on Offset in a High-Q Gyroscope CoRR abs/0711.3315: (2007)

Coauthor Index

1Jiwei Jiao [1] [2]
2Jinpeng Li [2]
3Binwei Mi [2]
4Yucai Wang [1] [2]
5Yuelin Wang [2]
6Ying Zhang [2]
7Jian Zhu [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)