dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Wan Lin Dong

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
1EEKun Bi, Kun Tu, Naijie Gu, Wan Lin Dong, Xiaohu Liu: Topological Hole Detection in Sensor Networks with Cooperative Neighbors. ICSNC 2006: 31

Coauthor Index

1Kun Bi [1]
2Naijie Gu [1]
3Xiaohu Liu [1]
4Kun Tu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)