dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Wang Dingxin

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

1995
1 Heyun Liu, Kehong Wang, Chunyi Shi, Wang Dingxin: An Intention MAintenance Mechanism. SCAI 1995: 31-40

Coauthor Index

1Heyun Liu [1]
2Chunyi Shi [1]
3Kehong Wang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)