dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Wenxiang Cong

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
2EEYujie Lv, Jie Tian, Wei Yang, Chenghu Qin, Wenxiang Cong, Ge Wang: A Multi-Scale Method for Bioluminescence Tomography Using Multiple Types of A Priori Information. ISBI 2007: 816-819
2006
1EEGe Wang, Wenxiang Cong, Yi Li, Weimin Han, Durai Kumar, Xin Qian, Haiou Shen: Recent development in bioluminescence tomography. ISBI 2006: 678-681

Coauthor Index

1Weimin Han [1]
2Durai Kumar [1]
3Yi Li [1]
4Yujie Lv [2]
5Xin Qian [1]
6Chenghu Qin [2]
7Haiou Shen [1]
8Jie Tian [2]
9Ge Wang [1] [2]
10Wei Yang [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)