dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yi-Ren Cheng

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

1997
1EEChauchin Su, Yi-Ren Cheng, Yue-Tsang Chen, Shing Tenchen: Analog signal metrology for mixed signal ICs. Asian Test Symposium 1997: 194-

Coauthor Index

1Yue-Tsang Chen [1]
2Chauchin Su [1]
3Shing Tenchen [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)