dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Lijun Chen

School of EECS, Peking University

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ

other persons with the same name:


Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
5EEYang Lu, Jiakui Zhao, Lijun Chen, Bin Cui, Dongqing Yang: Effective Skyline Cardinality Estimation on Data Streams. DEXA 2008: 241-254
2007
4EEJiakui Zhao, Dongqing Yang, Bin Cui, Lijun Chen, Jun Gao: Evaluating MAX and MIN over Sliding Windows with Various Size Using the Exemplary Sketch. DASFAA 2007: 652-663
3EEPu Wang, Jian Hu, Hua-Jun Zeng, Lijun Chen, Zheng Chen: Improving Text Classification by Using Encyclopedia Knowledge. ICDM 2007: 332-341
2006
2EEJiakui Zhao, Dongqing Yang, Lijun Chen, Jun Gao, Tengjiao Wang: Cardinality Computing: A New Step Towards Fully Representing Multi-sets by Bloom Filters. WISE 2006: 247-258
2001
1 Liang Huai Yang, Shiwei Tang, Dongqing Yang, Lijun Chen: Efficient XML Query Processing in Mediators. DEXA Workshop 2001: 27-31

Coauthor Index

1Zheng Chen [3]
2Bin Cui [4] [5]
3Jun Gao [2] [4]
4Jian Hu [3]
5Yang Lu [5]
6Shiwei Tang (Shi-Wei Tang) [1]
7Pu Wang [3]
8Tengjiao Wang [2]
9Dongqing Yang [1] [2] [4] [5]
10Liang Huai Yang [1]
11Hua-Jun Zeng [3]
12Jiakui Zhao [2] [4] [5]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)