dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Qunxiu Chen

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2003
3EELiang Ma, Wei Tan, Qunxiu Chen, Shaoping Ma, Shuicai Shi, Shibin Xiao, Hongwei Wang, Hongjun Wang: THUIR at TREC 2003: HARD Experiments. TREC 2003: 552-555
2EELiang Ma, Qunxiu Chen, Lianhong Cai: An Improved Framework for Online Adaptive Information Filtering. WAIM 2003: 409-420
2002
1EELiang Ma, Qunxiu Chen, Shaoping Ma, Min Zhang, Lianhong Cai: Incremental Learning for Profile Training in Adaptive Document Filtering. TREC 2002

Coauthor Index

1Lianhong Cai [1] [2]
2Liang Ma [1] [2] [3]
3Shaoping Ma [1] [3]
4Shuicai Shi [3]
5Wei Tan [3]
6Hongjun Wang [3]
7Hongwei Wang [3]
8Shibin Xiao [3]
9Min Zhang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)