dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jianxun Chen

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
4EENaixue Xiong, Yan Yang, Jianxun Chen, Yanxiang He: On the Quality of Service of Failure Detectors Based on Control Theory. AINA (1) 2006: 75-80
3EEYutao Ma, Keqing He, Jianghua Wu, Jianxun Chen: Towards an Identification Framework for Software Drifts: A Case Study. ICSEA 2006: 25
2005
2EEYutao Ma, Jianxun Chen, Jianghua Wu: Research on the Phenomenon of Software Drift in Software Processes. IWPSE 2005: 195-198
1EEZhao Liu, Jianxun Chen: Multi-Phenotype Genetic Algorithm for Multi-Constrained QoS Routing. SKG 2005: 87

Coauthor Index

1Keqing He [3]
2Yanxiang He [4]
3Zhao Liu [1]
4Yutao Ma [2] [3]
5Jianghua Wu [2] [3]
6Naixue Xiong [4]
7Yan Yang [4]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)