dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jianmei Chen

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
3EEJianmei Chen, Wei Guo, Fengming Pan, Fuyang Chang, Rui Song, Hongfei Lin: DUTIR at TREC 2008 Blog Track. TREC 2008
2007
2EEJianmei Chen, Hui Ren, Linhong Xu, Hongfei Lin, Zhihao Yang: DUTIR at TREC 2007 Enterprise Track. TREC 2007
2006
1EEYuqing Song, Conghua Xie, Yuquan Zhu, Cunhua Li, Jianmei Chen, Lijun Wang: Research on Medical Image Clustering Based on Approximate Density Function. Journal of Computer Research and Development 43(11): 1947-1952 (2006)

Coauthor Index

1Fuyang Chang [3]
2Wei Guo [3]
3Cunhua Li [1]
4Hongfei Lin [2] [3]
5Fengming Pan [3]
6Hui Ren [2]
7Rui Song [3]
8Yuqing Song [1]
9Lijun Wang [1]
10Conghua Xie [1]
11Linhong Xu [2]
12Zhihao Yang [2]
13Yuquan Zhu [1]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)