dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Ru-Ying Chang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
2EEShu-Kai Hsieh, Shu-Ming Chang, Chun-Han Chang, Yi-Shuan Zhou, Chu-Ren Huang, Feng-Ju Lo, Ru-Ying Chang: GuangQunFangPu: e-Humanities Combining Textual and Botanic Information. e-Science 2006: 134
2004
1 Chu-Ren Huang, Ru-Ying Chang: Categorical ambiguity and information content: A Corpus-based study of Chinese. Journal of Chinese Language and Computing 14(2): (2004)

Coauthor Index

1Chun-Han Chang [2]
2Shu-Ming Chang [2]
3Shu-Kai Hsieh [2]
4Chu-Ren Huang [1] [2]
5Feng-Ju Lo [2]
6Yi-Shuan Zhou [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)