dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiongfei Cai

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
2EENing-Yi Xu, Xiongfei Cai, Rui Gao, Lei Zhang, Feng-Hsiung Hsu: FPGA Acceleration of RankBoost in Web Search Engines. TRETS 1(4): (2009)
2008
1EEZhijun Li, Ning-Yi Xu, Feng-Hsiung Hsu, Xiongfei Cai, Rui Gao, Zenglin Xia: Distributed RankBoost Acceleration Using FPGA and MPI for Web Relevance Ranking. ICPADS 2008: 35-42

Coauthor Index

1Rui Gao [1] [2]
2Feng-Hsiung Hsu [1] [2]
3Zhijun Li [1]
4Zenglin Xia [1]
5Ning-Yi Xu [1] [2]
6Lei Zhang [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)