dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Li Bin

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
4EELi Bin, Lu Jun, Yao Jian-Min, Zhu Qiao-Ming: Automated Essay Scoring Using the KNN Algorithm. CSSE (1) 2008: 735-738
2006
3EEJunwu Zhu, Jiandong Wang, Li Bin, Jiang Yi: On Semantic-based cooperation among Web Services. CSCWD 2006: 700-703
2EEWei Wen-long, Li Bin, Zou Yi, Zhen-quan Zhuang: Multi-objective Q-bit Coding Genetic Algorithm for Hardware-Software Co-synthesis of Embedded Systems. SEAL 2006: 865-872
2005
1EELesley Pek Wee Land, Bernard C. T. Tan, Li Bin: Investigating training effects on software reviews: a controlled experiment. ISESE 2005: 356-366

Coauthor Index

1Yao Jian-Min [4]
2Lu Jun [4]
3Lesley Pek Wee Land [1]
4Zhu Qiao-Ming [4]
5Bernard C. T. Tan [1]
6Jiandong Wang [3]
7Wei Wen-long [2]
8Jiang Yi [3]
9Zou Yi [2]
10Junwu Zhu [3]
11Zhen-quan Zhuang [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)