dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Shanglian Bao

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
4EEChaijie Duan, Shanglian Bao, Hongyu Lu, Jinsong Lu: Robust Automatic Segmentation of Cell Nucleus Using Multi-scale Space Level Set Method. MIMI 2007: 80-88
2005
3EEKehong Yuan, Lianwen Wu, QianSheng Cheng, Shanglian Bao, Chao Chen, Hongjie Zhang: A novel fuzzy C-means algorithm and its application. IJPRAI 19(8): 1059-1066 (2005)
1998
2 Jiangsheng You, Zhengrong Liang, Shanglian Bao: A Harmonic Decomposition Reconstruction Algorithm for Spatially-Varying Focal Length Collimators. IEEE Trans. Med. Imaging 17(6): 995-1002 (1998)
1997
1 Jiangsheng You, Shanglian Bao, Zhengrong Liang: Benefits of Angular Expression to Reconstruction Algorithms for Collimators with Spatially Varying Focal Lengths. IEEE Trans. Med. Imaging 16(5): 527-531 (1997)

Coauthor Index

1Chao Chen [3]
2QianSheng Cheng [3]
3Chaijie Duan [4]
4Zhengrong Liang [1] [2]
5Hongyu Lu [4]
6Jinsong Lu [4]
7Lianwen Wu [3]
8Jiangsheng You [1] [2]
9Kehong Yuan [3]
10Hongjie Zhang [3]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)